Saturday 5 September 2009

ضمیمه؛ مفاد اعلامیه حقوق بشر یک میثاق ملی ‏

ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر مانند برادر رفتار کنندماده۲: هر کس می‌تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشدماده ۳: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.ماده ۴: احدی را نمی‌توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.ماده ۵: هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری تحقيرآميز ،موهن ، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد.ماده ۶: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.ماده ۷: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.ماده ۸: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه داردماده ۹: احدی را نمی‌توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.ماده ۱۰: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.ماده ۱۱: الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.ماده ۱۳: الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.ماده ۱۴: الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی‌توان از این حق استفاده نمود.ماده ۱۵: الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد. ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.ماده ۱۶: الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند.ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.ماده ۱۷: الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.ماده ۲۰: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.ماده ۲۱: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.ماده ۲۳: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمايند.پ) هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.ماده ۲۴: هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می‌باشد.ماده ۲۵: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوه گی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.ماده ۲۶: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.ماده ۲۷: الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.ماده ۲۹: الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.

پادمان دولت موقت در تبعید ایرانالف- تعریف

پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بتوسط مردم ایران، دولت موقت در تبعید ایران فقط برای جایگزینی سریع و اظطراری وظایف دولتی خود را جهت اداره کشور در ایران آزاد آغاز میکند. اعضای این دولت که خود را مستخدمین ملت بزرگ ایران میدانند با آگاهی به مشکلات و مخاطرات این مسولیتهای سنگین به خداوند بزرگ وبه اعتقادات ملی خویش سوگند یاد میکنند که همگام با ملت ایران جلوی کشت وکشتار کور، هرج ومرج وغارت یا تخریب اموال عمومی و شخصی، تجزیه خاک ویا حظور ودخالت بیگانگان را که ایرانیان شدیداً از آن گریزانند را گرفته و با استقرار امنیت ملی، اجتماعی و اقتصادی در زیر پرچم ملی ومقدس سه رنگ ایران، مفاد اعلامیه حقوق بشر را که در* ضمیمه این پادمان عرضه میشود را
بصورت بنیادین و به یاری و اراده ملت ایران به اجرا گذارد

ب- پیش شرطها

1-
دولت موقت در تبعید ایران متعهد میشود در اولین فرصت و بلافاصله پس از برقراری امنیت لازم جهت برگزاری انتخابات ماهیت و اعضای دولت آینده ایران، در یک فضای رقابتی آزاد، سالم و منصفانه و با حظور ناظرین خوشنام داخلی و خارجی را به نتیجه رای و همه پرسی از ملت بزرگ ایران واگذار نماید. بدیهی است که وظایف و اختیارات دولت موقت از آن تاریخ به بعد پایان میپذیرد.

2-
دولت موقت در تبعید ایران اساس کار خود را بر پایه دموکراسی و مشروعیت و ارتباطات مردمی بنا نهاده است. از اینرو این دولت ضمن یاری رساندن به ملت بزرگ ایران جهت نجات کشور از دست دشمنان جنایتکار داخلی ، از هر گونه جناح و دسته بندی سیاسی و یا ضد ملی پرهیز و دوری میکند. از اینرو دولت موقت با سلیقه ها و عقیده های متفاوت که از بطن مردم وجامعه ایران بیرون آمده متحد و قدرتمند تشکیل شده است. شاخصهای اصلی مستخدمین دولت موقت عبارت است از: میهن دوستی، افتخار به ایران و ایرانی بودن و خدمت به ایرانیان با سابقه نیک نامی، پرهیز از خشونت و نداشتن سابقه کیفری( به جز زندانیان سیاسی )، آزادیخواهی به معنی قرار دادن حقوق فرد انسانی در مرکز تفکر سیاسی، احترام گذاشتن به رای وحقوق و حریم دیگران، صلح طلبی و خواهان داشتن ارتباطات سیاسی- اقتصادی-گردشگری متقابل با تمام ملل دنیا و احترام به کرامات والای انسان، مدیر ومدبر و توانا در برآوردن اعتماد و اتحاد ملی بین آحاد و اقوام کشور با ارتش ملی ایران و نیروهای مسلح کشور، عدم دخالت دین و آیین در سیاست و بطور کلی عشق و علاقه درایتمندانه به ملت بزرگ ایران جهت خدمتگزاری عاشقانه به فرزندان و زنان و مردان کشور، میباشد

3-
دولت موقت در تبعید ایران بنا به خواست مردم خود را موظف میداند که فوراً هماهنگی های لازم با حقوقدانان و کارشناسان و علاقه مندان تاسیس و اجرای مجلس موسسان را برای تدوین قانون اساسی نوین ایران که ستون و شاخص کشور از نحوه انتخابات و همه پرسی دولت آینده گرفته تا مجلس و دادگستری ایران آزاد را شامل میشود، به عمل آورد

4-
ما اعضای دولت موقت در تبعید ایران یکبار دیگر جهت ایجاد فضای بیشتر صمیمیت و اعتماد متقابل در این شرایط خطیر، بحرانی و سرنوشت ساز کشور با ملت بزرگ ایران پیمان میبندیم که با فراخواندن همه گروها و گرایشها، دیوارهای ترس و بدگمانی که نجات میهن و پیروزی ملت بزرگ ایران را تهدید میکند فرو ریزیم و در این راه ازکوشش خستگی ناپذیر و روحیه خدمتگذاری خود به سرنوشت ایران وایرانیان بهره جسته و لحظه ای از کار و تلاش باز نایستیم. بنابراین خواهشمندیم با مشارکت و یا اعلام نظرات خود در خصوص خدمتگزاران ملی، ضمن یاری رساندن به ملت و دولت موقت ایران، ما را از تواناییها، انتقادات و پیشنهادات یا اطلاعات خود مطلع کنید. شایان ذکر است بزودی اساسنامه دولت موقت درتبعید ایران و فراخوان و اطلاعیه بعدی آن به عرض ملت بزرگ ایران خواهد رسید. این پادمان در1+4ماده ثبت و ضبط گردید

پاینده ایران

سرپرست شورای هماهنگی دولت موقت درتبعید ایران- واحد برونمرز
نام و نام خانوادگی: علی بفرویی

پست الکترونیک
dolatemovaghat@yahoo.com
www.dolatemovaghat.com


General Outline of The Transitional Government of Iran in Exile (TGIE)

A-Definition
Following the overthrow of the Islamic Republic of Iran by the Iranian people, the Transitional Government of Iran in Exile (TGIE hereafter) for quick and urgent filling of the power vacuum within Iran embarks on its governmental duties and administering tasks. Members of this government, considering themselves as servants of the Iranian people, knowing the problems and dangers facing such a heavy responsibility, swear to the Great God and to their national commitments that together with the Iranian people, they will stand firmly against blind massacres, anarchy, lootings and destruction of private and public properties. They will also firmly stand against disintegration of the country and the presence and interference of foreigners in Iranian internal affairs, something that Iranians are highly sensitive to and strictly against.

TGIE through establishing national, social and economic security under the sacred three colour flag of Iran will start implementing, in a fundamental way, the universal principals of Declaration of Human Rights within the country.

Prerequisite 1
Following the establishment of necessary security within the country TGIE is unconditionally committed to a referendum for defining the nature of the future Iranian government. It is also committed to an election for electing the members of the future Iranian government. Both actions will be totally free and fair and under the supervision of well known Iranian and International figures.

Prerequisite 2
TGIE has founded its activities on democracy, legitimacy and public communications. Therefore, while assisting the Iranian nation in its fight for freeing the country from internal criminals, it distances itself from political or anti-national fractions. Hence, TGIE is shaped by different beliefs and inclinations existing in the core of the Iranian society. The key and main properties of the servants of TGIE is as follows: Patriotism, proud to be Iranian, be willing to serve Iranians and Iran, supporting a non-violent struggle strategy, not having a criminal record (with the exception of political imprisonment records), freedom loving in a sense to position human individuals at the centre of his/her political thought, respect for the right and opinion of others and their personal/private territory, peace loving and having strong believe in the importance of political, economic and cultural relationships with all other nations, respect for human dignity, capable and intelligent management, capable of establishing trust and unity between the Iranian people and different ethnic groups in Iran with the help of cooperative attitude of Iranian National Armed forces, strong belief in the necessity of separation between religion/ideology and politics. In brief, a deep love and interest in serving great Iranian nations and its children, women and men.

Prerequisite 3
TGIE in total harmony with the will of the Iranian people considers its duty to make necessary arrangements and coordination with lawyers, experts and interested individuals in order to organise the Constituent Assembly. It is within this assembly that the constitution, which is the pillar and the cornerstone of future elections and referendums in the country for government, parliament and legal bodies, will be prepared.

Prerequisite 4
In order to create a sincere atmosphere and mutual trust in the current volatile, critical and momentous situation, we, as the members of TGIE, once again promise the Iranian people that by calling all political groups, organisations with different tendencies, together and cooperating with them we will try hard to eliminate the atmosphere of fear and suspicion that threatens the task of emancipating our motherland and the victory of the great Iranian people. We promise not to resign even for a second from perseverance and serving the task of building a bright future for all Iranians. We promise not to stop even for a second from endeavouring in this path. Therefore, we request your participation in this struggle and ask for your opinions about this national task our request from you is, while assisting the Iranian people and TGIE, to let us know your suggestions and criticisms. Let us add here that the Constitution and the Charter of TGIE will be released very soon.

Mr. Ali Befroei
Co-ordinator for the Iranian Government in Exile


ابلاغیه شماره121 مورخ چهاردهم مرداد 1388 ‏فرماندهی ارتش ملُی ایران به نیروهای مسلح کشور


به نام خدا


شماره:01/01/121/الف
تاریخ:14/5/ 88
طبقه بندی: عمومی
ارجحیت: خیلی مهم

به: کلیه گیرندگان
از:فرماندهی ارتش ملَی ایران

موضوع: شناسایی و تایید شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران
با درود نظامی
بدینوسیله به نیروهای مسلح کشور ابلاغ میگردد که بلافاصله پس از رویت این امریه فرماندهی کل ارتش ملی، شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران را اکه منتخب ملت ایران و بر آمده از نخبگان میهن دوست و فعال است را به رسمیت شناخته و در پی آن این تصمیم جدید فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح کشور را اجرا و به اطلاع سایرین نیز برسانند. بدیهی است که وطن دوستی، انسجام و توانایی اعضای این شورای هماهنگی دولت جهت نجات و
اداره کشور و نیروهای مسلح با بررسی های لازم به ستاد فرماندهی ثابت شده است
لازم به یادآوری است که اجرای فرامین فرماندهی ارتش ملی ایران یک دستور نظامی است و با توجه به خطر بزرگی که از طرف قوای اشغالگر ایران متوجه جان و مال ناموس ملت و خطر جنگ داخلی ویا حمله خارجی و تجزیه ایران به صورت صد در صد جدی و محتمل است، بنابراین اجرای به موقع اوامر فرماندهی به منزله نجات کشور تلقی شده و شامل دریافت نشان افتخار و ترفیع میباشد. در اینجا تذکر داده میشود که هر گونه سستی و اهمال یا سرپیچی هر کدام از درجه داران وافسران کادر و همچنین سربازان وظیفه از دستورات در این شرایط حساس کشور، خیانت به ملت و میهن و همکاری با دشمنان داخلی یا خارجی و سوء استفاده از مقام و لباس نظامی محسوب شده و در دادگاههای نظامی ارتش ملی محاکمه و مجازات خواهند شد.

بزودی اطلاعیه و ابلاغیه جدید ارتش ملی ایران منتشر میشود


لازم به توضیح است که ارتش ملی ایران در سال 1376 به فرماندهی شادروان مرحوم سرهنگ ستاد امیر یاسائی از لشکر 92 زرهی اهواز و نظامیان میهن دوست به صورت مخفی آغاز به فعالیت برای نجات کشور از چنگال اشغالگران وابسته به دول استعماری نمود. در حال حاظر اعضای ارتش ملی ایران در قالب کادر و وظیفه نیروهای مسلح برای نجات کشور به حالت آماده باش تحت امر فرماندهی خود بسر میبرند.
پایینده ایران
از طرف سخنگوی ارتش ملی ایران
سرهنگ ستاد کورش رزمجو

Communiqué No 121, dated 14th Mordad 1388 of High Command of National Army of Iran addressed to Armed Forces of Iran.

In the name of God
No: A,121,01,01 14th Mordad 1388
Classification: General
Priority: Very Important
To all receivers of this communiqué from High Command of National Army of Iran
Subject: Recognition and Approval of TGIE.

With military Salutes

Hereby the Armed Forces of Iran are notified to recognise officially the Coordinating Council of TGIE, (which is elected by Iranian people and stemmed from patriotic and active elite of Iran), immediately after viewing this order of High Command of National Army of Iran. Furthermore, The Armed Forces are notified to implement this new decision of High Command of Armed Forces and to inform others about the existence of this communiqué.

Needless to say the patriotism, integrity and capability of the members of Co-ordinating Council in order to emancipate Iran as well as administrate the country and the Armed Forces has been proven for the High Command of National Army.

It should be noted here that executing the orders of the High Command of National Army of Iran is a military obligation. Given the grave dangers threatening the lives and properties of Iranians on the part of occupying forces, and also given that the danger of civil war and foreign aggression and disintegration of country is very serious and is highly probable, therefore timely the implementation of the orders of High Command of National Army is regarded as measures towards rescuing the country and is valued by Badge of Honour as well as promotion.

It should be stressed here that any kind of weakness and negligence and disobedience of high or low ranking officers and soldiers from the orders the High Command of National Army of Iran would be regarded as betrayal to the nation and motherland and as collaboration with external and internal enemies. Such actions will be regarded also as misuse of military position and uniform and the offenders will be tried and sentenced in military courts.

In near future the new Announcement and Communiqué of the National Army of Iran will be released.

It is necessary to explain that the National Army of Iran was established in 1376 by the late Colonel Amir Yassaie of 29 Armed battalion of Ahvaz and a number of patriotic military individuals. It started operating in a clandestine way for freeing Iran from the hands of occupying forces linked to colonial powers. Currently the members of the National Army of Iran, either as professional or conscripts are serving under the command of their commander.

Long Live Iran. On behalf of Representative of National Army of Iran, Colonel Cyrus Razmjou

فراخوان جهت دانشجویان و فرهنگیان کشور برای نجات ایران و آزادیهای مدنی

بدینوسیله شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران از همه دانشجویان و فرهنگیان فرهیخته کشور میخواهد که با انسجام بیشتر با قیام مردم دلیر ایران در ساختار و برنامه های تشکیل این دولت ملی شرکت فعال نمایند. امروز همه دانشجویان و معلمان و اساتید و دانشمندان ایرانی همراه با مردم بنام نجات ایران و مطالبات خود از چنگال حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی عزم خود را جزم کرده اند. این دعوت و اجابت آن از اینجهت حایز اهمیت است که به اعتقاد مردم بدون حضور این فرهیختگان در بدنه و کابینه و اجزای اجرایی و مشاورتی دولت موقت در تبعید ایران، این دولت دانش و خرد لازم برای هموار و روشن کردن مسیر مبارزه مردم را نخواهد داشت. از اینرو این وظیفه ملی برای دانشجویان و فرهنگیانی که سالها با دیو پلید جمهوری اسلامی مشغول مبارزه و سرکوب از سوی مزدوران بوده اند، یک راه عملی برای برون رفت از بن بست تفرقه بیانداز و حکومت کن کاسه لیسان دول استعماری میباشد. 30 سال عدم انسجام و مبارزات پراکنده و امیدوار شدن به یاری کشورهای خارجی و عدم خودباوری و نساختن یک انسجام قوی و خودی برای در هم شکستن جمهوری اسلامی اشغالگر و از همه مهمتر افتادن در چاه استتار شده اصلاح طلبان و رانت خوارها، حاصلی جز جانباختن صدها هزار مبارز راه نجات و آزادی و هزار و یک تیره روزی دیگر برای همه ما به ارمغان نیاورده است

امروز اشغالگران جمهوری اسلامی جنایت علیه ایرانیان را به جایی رسانده اند که به انواع شکنجه های زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و چه مرد و چه زن بی هیچ واهمه و هراسی تجاوز جنسی را هم افزوده اند. امروز هیچ ایرانی باشرف و خردمندی حاظر نیست حتی یک فرزند دیگر، یک دانشجوی دیگر، یک معلم و یا استاد دیگر و یک دانشمند یا خبرنگار دیگر، به تیغ خون آلود یا دستان کثیف این مزدوران استعماری اسیر و معلول و کشته گردد

در این روزهای تاریک و خونبار همزمان با طلوع دولت موقت در تبعید بر آسمان ایران، ابرهای تیره و تار نفاق و نقشه های شوم استعمار و مزدورانشان با تندباد خرد جمعی همه ما به دور دستها رفته و نسیم آزادی پس از نجات کشور از هم اکنون محسوس گشته است، که این خود از هوشمندی و اراده ملت ایران برای باز پس گرفتن وطن اشغالیمان ناشی میشود. از اینرو با توجه به حساسیت شدید اوضاع کشور و جلوگیری از کشتار و چپاول بیشتر و در د فاع از جان و مال و ارزشهای انسانی هم وطنان، از کلیه دانشجویان و فرهنگیان کشور خواهشمندیم که در قدم اول و در اسرع وقت نسبت به پر کردن فرم سوالات فراخوان دولت موقت در تبعید ایران اقدام وآنرا به آدرس ایمیل مندرج ارسال نمایند

پاینده ایران


سرپرست شورای هماهنگی دولت موقت درتبعید ایران - واحد برون مرز
آقای علی بفرویی
بتارخ 14 مرداد 1388

RECALL TO IRANIAN STUDENTS & CULTURAL ACTIVISTS

In the name of the emancipation of Iran and the civil liberties, find hereby a TGIE request addressed to all the students and human right activists to reinforce the cohesion in their organisations and programmes to become more active participants in the general uprising of Iranian people.

Today, Iranians from all walks of life, including the intelligentsia, professionals and human right activists are highly determined to free Iran from the hands of occupier Islamic regime and restore their legitimate rights in their homeland.

This recall and the positive response to it by students and cultural activists, is especially important today, because Iranians believe that without the presence of these educated and enlightened elements within the administrative, executive and advisory bodies of TGIE, is deprived of the necessary knowledge wisdom and experience to pave the way for the struggle and final victory of Iranian people.

These sectors of Iranian population, who are engaged in the fight against the evil of the Islamic regime, have always been severely suppressed by the regime’s mercenaries. However, they have never resigned from this moral and national duty. This participation is a practical way to overcome divisions and to exit from the policy of “divide to rule” by the servants of colonial powers.

Thirty years of disintegration, scattered struggles with a hope of receiving support from foreign powers and lack of confidence in the ability of Iranian nation to put up a united front to defeat the occupying Islamic regime; and more importantly a false illusion and trust in the reformist faction of the regime and its various supporters has resulted in the loss of life of hundreds of thousands of political and human right activists and freedom fighters and created more obstacles in the struggle for freedom in Iran.

Today the criminal elements of the Islamic Republic have taken to unprecedented crimes against the Iranian people. In addition to the variety of horrendous tortures inflicted on prisoners, they have unashamedly raped many political and non-political men or women activists in prisons.

Today no dignified and wise Iranian is ready to see even one more offspring, student, teacher, lecturer, scientist and media reporter captured, tortured and to made disabled by the dirty hands or the bloody knives of these colonial mercenaries.

In these bitter and bloody days, with the dawn of TGIE in the Iranian sky, dark clouds of divisions and ominous plot of colonial powers and their mercenaries are being swept away by the storm of collective wisdom of all Iranians. Whilst they are being pushed far away, the post-emancipation breeze of freedom is already blowing and being felt. This is deriving from the wisdom and determination of Iranian nation in taking back their occupied motherland.

Therefore, given the highly sensitive situation within the country and the necessity of prevention of further massacres and lootings and in order to defend the lives, properties and human values of our compatriots, we request all students and cultural activists in the first step to answer the questionnaire of TGIE ASAP and to send it to the following email address:
dolatemovaghat@yahoomail.com

Mr. Ali Befroei
Co-ordinator for the Iranian Government in Exile

فراخوان اعلام آماده باش سراسری به کارگران و زحمتکشان کشور


بادرود

بدینوسیله شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران ضمن حمایت و پشتیبانی از مبارزات و مطالبات کارگران و زحمتکشان کشوراز کلیه رنجبران میخواهد که به نام نجات میهن و ملت و برقراری عدالت و تامین اجتماعی بر پایه مردمسالاری آماده اعتصابات سراسری باشند. مطالبات به عقب افتاده و تاراج دسترنج کارگران و برزگران و تنگدستی و شرمنده گی حاصل از ظلم اشغالگران و استثثمارگران، بیش از این برای زحمتکشان با شرف ایرانی قابل تحمل و گذشت نمی باشد. ایران با توجه به وسعت و جمعیت و منابع طبیعی اش ثروتمندترین کشور جهان است و روا نیست به خاطر منافع شخصی مشتی مزدور اشغالگر و استعمار گر، از آخوند حاکم گرفته تا مشتی سرکوبگر، کارگران و کشاورزان زحمتکش شاهد فقر و تیره روزی همسران و فرزندان دلبند خود یا فرو پاشی زندگی خانواه گیشان باشند. زحمتکشان کشور دیگر بیش از این نمیخواهند این شرایط را تحمل یا گذشت کنند و بر این باورند که توانایی و لیاقت حق تعیین سرنوشت خو د و کشور را دارند، پس جهت پس گرفتن میهن و حقوق اشغالی و پایمال شده خود از دست مزدورانی که حتی زبان کارگران را با قیچی میبرند، دوشادوش ملت ایران بوده و متحد و متفق به دولت موقت در تبعید ایران مشروعیت میدهند تا هوشمندانه میهن و دسترنج به یغما رفته خود را از ظالمان اشغالگر باز ستانند.

بنابراین ما به نماینده گی ازطرف مردم ایران مسولیت اداره و تنظیم تاریخ اعتصابات ملی و سراسری را پس از هماهنگی لازم با کلیه اقشار کارگری و مردمی به عهده گرفته، که به صورت یک اطلاعیه رسمی نحوه و زمان شروع آن را همزمان با اعتراضات سراسری ملت ایران منتشر خواهیم کرد. در پایان پس از سپاس و درود از مبارزات بی امان کارگران و زحمتکشان ایرانی با ضلم و ستم اشغالگران جمهوری اسلامی شایان ذکر است که، اعتصابات سراسری از کارگران شرکت نفت گرفته تا مخابرات و صنایع نظامی و غیر نظامی، شرکت واحد اتوبوسرانی و تاکسرانی و حمل و نقل سراسری شامل کامیونداران-راه آهن و فرودگاهای سراسری، بنادر و گمرگات و کشتیرانی، کارخانه جات و معادن و شهرداریها و موسسات وابسته، نقش مهمی در پیروزی و دریافت مطالبات ملی- کارگری را با کمترین خونریزی و تلفات را دارد، از اینروآماد گی و اتحاد ملی خود را روز به روز بهتر و قویتر نمایید تا درروز موعود با شرکت مسولانه دراعتراضات و اعتصابات سراسری، فروپاشی حکومت اشغالگر و استثثمارگر را بزودی زود ممکن و همه با هم صاحب و مالک این آب و خاک و دسترنج کار و تلاش خود شویم.

سرپرست شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران-واحد برون
علی بفرویی به تاریخ 14 مرداد ماه 1388
Recall to Iranian Workers

We the Transitional Government of Iran in Exile, while supporting the struggle and the demands of the Iranian working class, in the name of rescuing the country, the nation and establishing social justice and security on the basis of democracy, hereby requests the Iranian working class to be prepared for nationwide strikes.

The postponement of the demands, the plundering of the fruits of the labour of the working class and the villagers, and emerging poverty and humiliation resulting from the tyranny of the oppressors and occupiers, is becoming unbearable for the dignified labourers of Iran.

Given the enormity of the area, the population and the wide variety of natural resources, Iran is the richest country in the World. It is therefore not fair that as a result of the personal interests of a handful of mercenaries and occupiers, from the ruling clergy to the suppressors, our workers and peasants witness the poverty and misery of their beloved families or collapse of their family life.

Iranian labourers are no longer ready to tolerate this situation. They believe they can and they deserve exercising the right of self-determination and participating actively in the building of the future of their country. Therefore, in order to emancipate the motherland and to take back their denied rights from the occupying mercenaries who even dare to inflict physical damage on active trade-union activists, the Iranian working class will struggle shoulder to shoulder with other sectors of the Iranian nation and united with them will give legitimacy to the Transitional Government of Iran in Exile(TGIE).

This is an intelligent way to take back the motherland and the plundered fruits of their hard work from occupying oppressors. Therefore, after necessary coordination with different sectors of the Iranian working class and the Iranian people, and on behalf of the Iranian nation we are taking the responsibility of administering and fixing the start date of nationwide strikes. This date and the way in which the strikes will start will be released in the form of official announcement simultaneously with the nationwide protests of the Iranian people.

Finally, we would like to express our gratitude for the relentless struggle of the Iranian working class against the oppressors of the Islamic Republic regime and we salute them. We should add here that the nationwide strikes, comprising of the workers of the oil industry, telecommunication, army and domestic industries, transport and transportation, trains, airports, harbours, shipping, mine, non-governmental sectors are key in achieving victory in a non-violent manner and with minimal loss of life. Therefore, you have to increasingly strengthen your national unity so that on the promised day you would be able to participate responsibly in nationwide strikes to overthrow the oppressors and start exercising control over your own destiny.

Mr. Ali Befroei
Co-ordinator for the Iranian Government in Exile

‏ ‏‏ ‏فراخوان جهت جنبش زنان کشور برای تشکیل دولت موقت در تبعید ایران


بدینوسیله از کلیه اعضای فعال جنبش زنان کشورکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند درخواست میشود که در تشکیل ارکان و زیر مجموعه های دولت موقت در تبعید ایران حضور و شرکت فعال داشته باشند. اهمیت جنبش زنان از نظر کاردانی و جدیت بر همگان ثابت شده است و همکاری و همفکری شما با این دولت به انسجام قدرت ملی، چه زن و چه مرد خواهد انجامید. امروز زنان برومند و مبارز ایرانی همانند مردان، دیگر حاضر نیستند حتی یک لحظه در زیر چپاول و تجاوز مشتی آخوند مرگ آفرین و مزدوران کاسه لیسشان، شاهد نسل کشی ایرانیان و نابودی ایران باشند

بنابراین دولت موقت در تبعید ایران تنها مکان شایسته و عملی برای معرفی و بالنده گی زنان ایرانی از پست نخست وزیر موقت و وزرای کابینه مربوطه گرفته، تا همکاری در تمام دوایر وابسته به دولت، برای نجات کشور و خدمت به ملت میباشد. زنان ایرانی باید مثل همیشه اینبار نیز خود را باور کرده و دلاورانه دراین آوردگاه ملی شرکت نمایند. چرا که پس از بیش از 30 سال اشغال ایران و تجاوز و زن ستیزی اشغالگران ، زنان ایرانی بخوبی دریافته اند که باید مسولانه پرچم مبارزه را بدست گرفته و دوشادوش مردان و گاها در صف اول فرماندهی، به نبرد برای نجات میهن و برقرای دموکراسی و حق و حقوق برابربپردازند. روزهایی پر شکوه و پرافتخار در فراروی زنان و مردان ایرانی که در یکی از ثروتمندترین و متمدترین کشور دنیا بدنیا آمده اند، قابل ساخت و عملی میباشد، به شرط آنکه همه باهم بدور محور نام و پرچم ایران گرد آمده و در تاسیس و اداره دولت موقت در تبعید، کوشا، ناظر و مسولیت پذیر باشیم

در پایان ضمن ابراز بهترین درودها به جنبش زنان ایرانی در داخل و خارج از کشور به خاطر مبارزات شجاعانه و حضور هوشمندانه ایشان در عرصه پیکار با غده سرطانی استعمار یا همان جمهوری اسلامی، از تمامی شیرزنان بالای هجده سال خواهشمندیم در اسرع وقت پاسخ سوالات مندرج در فراخوان دولت موقت ایران را به آدرس ایمیل موجود در آن ارسال نمایند

پاینده ایران و جاوید جنبش زنان ایرانی برعلیه اشغالگران

ازطرف
سرپرست شورای هماهنگی دولت موقت درتبعید ایران- واحد برون مرز
علی بفرویی
14/5/ 88

Recall to Iranian Women for Forming TGIE

Hereby we request from all active members of movement of Iranian women, who constitute more than half of Iran’s population, to participate actively in laying the foundation of TGIE and its subcommittees. The importance of women’s movement from the point of view of wisdom and seriousness is proven for everybody. Your theoretical and practical cooperation with this National government will result in increased cohesion of Iranians’ power, either men or women. Today, Iranian brave and militant women, like men, are no longer ready to tolerate, even for a second, the plunder and aggression of a handful of criminal clergy and their mercenaries and to witness the genocide of Iranians and Iran. Therefore, TGIE is the only decent and practical place for introduction and flourishment of Iranian women from the position of Prime Minister and members of cabinet to working in all divisions of TGIE to emancipate the country and serving the nation.

Iranian Women this time like the times before have to believe in themselves and bravely participate in this national arena. For, after 30 years of occupation of Iran and aggression and anti women practices by the occupiers Iranian women have deeply understood that they have to uphold responsibly the flag of struggle and shoulder to shoulder to men and sometimes even in commanding front lines of the struggle for emancipation of the country and establishment of democracy and equal rights for women and men take part more actively.

Splendid and glorious days can be made and is possible ahead of Iranian men and women who are born in one of the richest and most civilised countries of the world. This is provided all of us gather around the name and flag of Iran and in the process of founding TGIE to be active, responsible and alert.

At the end we warmly salute the activists of Iranian women’s movement inside and outside the country for their brave struggles and wise presence in the was against cancerous tumour of colonial powers or the very Islamic Republic. We request from all those over 18 years old brave women to answer ASAP the questionnaire of the Recall of TGIE and send them over to the mentioned e-mail address. Long live Iran and Iranian women movement. .

Mr. Ali Befroei
Co-ordinator for the Iranian Government in Exile

فراخوان تاسیس دولت موقت در تبعید ایران ‏این فراخوان برای همه ایرانیان و گروههای سیاسی و مدافع حقوق بشر که با حکومت جمهوری اسلامی مخالفند صادر شده است. توضیح بیشتر آنکه شورای واحد هماهنگی درون مرز دولت موقت در تبعید پس از آنکه از طریق نظر سنجی های خاص خود متوجه گردید که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت داخلی شده واکثریت مردم بدوراز جنگ درون جناحی دو مافیای قدرت بدنبال نجات و دموکراسی و خواهان تشکیل یک دولت موقت در تبعید برای دفاع از ملت بیدفاع هستند، این فراخوان را درداخل و خارج از کشور منتشر مینماید. اما از آنجا که برگزاری جلسات افتتاحیه و انتخاب نخست وزیر و وزیران کابینه و برگزاری علنی همایشها و کنفرانسهای خبری در داخل خاک ایران غیر قابل امکان و شانس موفقیت آن هیچ است، پس برای حل این مشکل قرار شد که از موقعیت خارج از کشور برای این مهم استفاده شود

شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران در چهارچوب قوانین و حقوق بین الملل در رابطه با دفاع در مقابل تروریسم و تجاوزدولت فاشیستی و نامشروع به ملت خود فعالیت خود را جهت تاسیس دولت نجات و آشتی ملی جهت پرهیز از خشونت و خو نریزی و واگذاری قدرت به نماینده گان ملت ادامه خواهد داد و همانطور که در پادمان مشاهده میشود، مفاد اعلامیه حقوق بشر در 30 ماده و5 ماده الحاقی را برای سلامت و اطمینان از خدمتگزاری کارکنان خود درراه دفاع از ملت و نجات کشور درسر لوحه فعالیتهای این دولت ملی قرار داده است

بدین ترتیب از کلیه شما ایرانیان داخل و خارج از کشور که مخالف دولت و حکومت تروریستی ایران به هر شکل و فرم که هست میباشید و خواهان مشارکت در این وظیفه ملی تشکیل دولت موقت در تبعید ایران هستید، خواهشمندیم پاسخ سوالات زیررا هر چه سریعتر به آدرس الکترونیک مندرج ارسال نمایید:

سوال اول: نام و نام خانوداگی خود را بنویسید

سوال دوم: شغل فعلی و مشاغل قبلی و تخصص های حرفه ای و غیر حرفه ای خود را برشمارید

سوال سوم: سال تولد ومحل تولد و شهر و کشور محل اقامت خودرا نام ببرید

سوال چهارم: در صورت داشتن حساب کاربری درفیس بوک و توییتر نام کاربری خودرا اعلام کنید. ارسال شماره تلفن و آدرس محل کار در این مرحله اختیاری است

سوال پنجم: چرا شما فکر میکنید فرد مناسبی برای ریاست دولت یا عضوی از کابینه و یا کارمندان اداری و غیر اداری آن و یا واحد خبری-مطبوعاتی و مالی-کمیته بحران و روابط عمومی و سایر موسسات مربوطه هستید؟ آیا مایل هستید به صورت داوطلبانه به این خدمت ملی بپردازید؟ اگر جواب شما نه میباشد توضیح بدهید برای هر ساعت کار چه مقدار دستمزد میخواهید


سوال ششم: در صورتیکه سابقه فعالیت سیاسی و یا حقوق بشری در ایران و خارج از کشور به شکل فردی یا گروهی داشته و یا دارید یا اینکه زندانی سیاسی بوده اید، تاریخچه کوتاهی از آن را ارایه کنید

سوال هفتم: در ماه چه مبلغ میتوانید کمک مالی به امور مالی دولت موقت در تبعید ایران داشته باشید؟ یا اگر فکر میکنید که کمکهای غیر مالی از توان شما بر می آید توضیح دهید که چگونه و به چه شکل قادر به اهدای آن هستید.

پست الکترونیک و تارنما
dolatemovaghat@yahoo.com
www.dolatemovaghat.com

پایینده ایران

سرپرست شورای هماهنگی دولت موقت در تبعید ایران-واحد برون مرز
علی بفرویی به تاریخ 14 مرداد ماه 1388


Recall for the establishment of TGIE

This recall has been issued for all political and human right organisations that oppose the regime of Islamic Republic of Iran.

The internal unit of TGIE following its investigations and the conduct of its own opinion polls realised that Islamic Republic has lost all its legitimacy in Iran. That is to say, the majority of Iranian people, far from the war between the two Mafioso factions within the regime, are looking for democracy and they strive for the emancipation of their motherland. They also wish to establish a transitional government in exile for defending the defenceless Iranian people. Therefore, the internal unit of TGIE is releasing this recall inside and outside the country.

However, as we know, it is not possible to organise and hold primary meetings for electing Prime Minister and other members of the government in Iran. Likewise it is not possible to hold meetings and press conferences, as the chance of success of such measures is zero. Considering this, we decided to overcome this problem by taking advantage of the situation outside the country and to use it for our benefit.

Within the International law’s legal framework there is an important principle regarding the right to defend against terrorism and aggression of illegitimate fascist governments to its people. Within this framework the coordinating division of TGIE has increased and will continue its efforts towards establishing a government of national reconciliation in order to avoid violence and bloodshed and in order to submit power to representatives of Iranian people.

As explained in the General Outline, the Declaration of Human Rights is the foundation of our activities. Thus we promise to give transparent and fair services and assistance to our people in their struggle for the emancipation of Iran. We also assure them we will continue delivering these services, as our high priority is the national duty, based on human rights principles.

We, therefore request from you, all the Iranians living inside and outside Iran, who are against the terrorist regime and government of Islamic Republic regardless of belief and ideology who want to participate in the national duty of forming of TGIE, to answer the following questions ASAP and send them over to the given e-mail address.

1- Name and Surname

2-Current and previous occupations, professional and non-professional expertise

3- Date, city and the country of birth and current place of residence

4-Do you have an account in FACEBOOK or TWITTER, please give your user name in these two accounts. Telephone number and work address are optional at this stage.

5-Why do you think you are a suitable person to lead the cabinet or serve in it as minister, or as a member of staff in office or outside it, or as a member of News/Press Financial Team, Crisis Committee and Public Relation Team, or in other related teams. Are you ready to work voluntarily in this national service or if not how much do you think you should be paid hourly?

6- If you have a record of current engagement in political or human rights activities inside and outside Iran either as individual or in collective way and been a political prisoner give us a brief history.

7 – What amount of financial contribution can you on a monthly basis to expenses of TGIE or other forms of contribution please specify:

Send your answers to the following e-mail address:
dolatemovaghat@yahoo.com

Mr. Ali Befroei
Co-ordinator for the Iranian Government in Exile